tại sao tên máy phát điện lại khác với tên động cơ của nó ?

You may also like...