Tổ máy phát điện chạy bằng than sẽ không được xây mới

You may also like...