Ucraina cắt nguồn điện nhưng crimea sẽ không thiếu điện

You may also like...